Clients

slideshow

Sugar Projects

  • Auro Energy Ltd, Kumbakonam
  • Bannari Amman Sugars Ltd, Coimbatore
  • Dharani Sugars & Chemicals Ltd, Chennai
  • EID Parry (India) ltd, Chennai
  • Pandavapura Sahakara Sakkarea Karkane Ltd, Mandya

  • Rajashree Sugars & Chemicals Ltd, Coimbatore
  • S.V. Sugars Ltd, Kanchipuram
  • Sagar Sugars, Chittur, A.P.
  • Sakthi Sugars, Sivagangai
  • Thiru Arooran Sugars Ltd, Chennai